Algemene voorwaarden couplaza

Artikel 1 Algemeen

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (toekomstige) zakelijke aanbiedingen, overeenkomsten betreffende verkoop (hierna zowel samen als afzonderlijk: “werkzaamheden”) tussen Couplaza h.o.d.n. A. Couperus (hierna te noemen; opdrachtnemer) en haar opdrachtgever.

2. Onder “opdrachtgever” wordt verstaan, degene die als koper, of elke andere hoedanigheid optreedt bij een overeenkomst met opdrachtnemer.

3. Eventuele Algemene Voorwaarden van de opdrachtgever binden opdrachtnemer niet.

4. Afwijken van deze Voorwaarden kan alleen schriftelijk worden overeengekomen.

5. Koper geldt niet als (handels)agent, tenzij hij hiervoor is aangesteld.

6. De Voorwaarden genoemd onder Hoofdstuk 1 Algemeen gelden onverkort op de overeenkomsten bedoeld in de volgende hoofdstukken, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

7. Indien opdrachtnemer niet de nakoming van deze Algemene Voorwaarden verlangt, heeft dit niet tot gevolg dat de bepalingen niet van toepassing zijn of dat in de toekomst niet de stipte nakoming van deze Algemene Voorwaarden kan worden verlangd.

8. Opdrachtnemer heeft het recht deze Algemene Voorwaarden tussentijds te wijzigen.

9. Situaties die niet in deze Algemene Voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld 'naar de geest' van deze Algemene Voorwaarden.

10. Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze Voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.

 

Artikel 2 Aanbod en overeenkomst

1. Alle door opdrachtnemer gedane prijsopgaven en andere aanbiedingen zijn vrijblijvend.

2. Opdrachtnemer behoudt zich te allen tijde het recht de aanbieding binnen een termijn van 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

3. Er is sprake van een overeenkomst wanneer opdrachtnemer de bestelling schriftelijk heeft geaccepteerd.

4. Overeenkomsten komen tot stand na bevestiging van opdrachtnemer van de reservering of het aanbod.

5. Na de totstandkoming van de overeenkomst zal opdrachtnemer de opdracht naar beste kunnen uitvoeren.

 

Artikel 3 Prijzen

1. Alle genoemde prijzen zijn in euro en inclusief BTW.

2. Prijzen kunnen door opdrachtnemer gewijzigd worden.

3. Opdrachtnemer is bevoegd extra kosten in rekening te brengen:

a. Wanneer de prijsstijging het gevolg is van een wijziging van de overeenkomst;

b. Wanneer deze het gevolg zijn van kostenverhogende omstandigheden waarmee met de kans dat zij zich zouden voordoen bij het tot stand komen van de overeenkomst geen rekening behoefde te worden gehouden en wanneer deze de leverancier niet kunnen worden toegerekend.

4. Indien de opdrachtnemer van oordeel is dat de kostenverhogende omstandigheden zijn ingetreden, dient hij de opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen.

Partijen zullen dan op korte termijn met elkaar in overleg treden of de kostenverhogende omstandigheden daadwerkelijk zijn ingetreden en zo ja, in hoeverre de kostenverhoging zal worden vergoed.

5. Alle (toekomstige) aanbiedingen zijn vrijblijvend en zolang de voorraad strekt.

 

Artikel 4 Betaling

1. Wij accepteren overschrijvingen, contante betalingen en betaling via de pin.

2. De borg dient altijd per pin voldaan te worden. Opdrachtnemer vraagt van particulieren en bedrijven, welke geen klant zijn, een borgsom.

3. Opdrachtnemer zal de door opdrachtgever verschuldigde bedragen factureren. Opdrachtnemer heeft het recht om periodiek verschuldigde bedragen voorafgaand aan de levering van de diensten in rekening te brengen.

4. De betalingstermijn van een factuur is de termijn dat op de factuur staat aangegeven, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

5. Bij betaling vooraf, wordt de bestelling verzonden als de betaling is bijgeschreven, hierdoor kan de levertijd afwijken.

6. Indien opdrachtgever na 7 dagen na de betalingstermijn de factuur nog niet volledig heeft betaald, is hij automatisch in verzuim.

7. Verzuim heeft de volgende consequenties:

· Over het openstaande bedrag is de wettelijke rente verschuldigd;

· Opdrachtnemer is gerechtigd het dossier direct uit handen te geven aan het incassobureau.

 

Artikel 5 Levering

 

1. Wanneer het bestelde voorradig is hanteren wij een levertijd van 2 tot 5 werkdagen**.

2. Levering vindt plaats op het overeengekomen adres en tijdstip.

3. Invloeden van buitenaf, zoals slecht weer, druk verkeer en calamiteiten kunnen het schema in de war brengen. Daarom geven wij geen bezorggaranties.

4. Indien er een gedeelte van uw bestelling leverbaar is, behouden wij ons het recht dit gedeelte aan u te versturen of te wachten tot uw bestelling volledig is.

5. Behoudens opzet of grove schuld is opdrachtnemer voor overschrijding niet aansprakelijk.

Het overschrijden van de leveringsdatum geeft de opdrachtgever ten nimmer het recht tot enige schadevergoeding.

 

** Dit is een richtlijn, door omstandigheden kan de levertijd afwijken.

 

Artikel 6 Garantie

1. De garantie periode is 12 maanden, tenzij anders is vermeld op de factuur of afgesproken tijdens het verkoopproces.

2. Binnen die 12 maanden kunt u bij ons terecht voor uw vragen.

3. Wanneer het product vervangen dient te worden is de koper verantwoordelijk voor veilig transport van het product.

4. Producten zullen ten alle tijd uitvoerig worden getest en bij een foutdiagnose worden de meeste producten tegen hetzelfde omgeruild, mits deze leverbaar en op voorraad zijn.

5. Voor ondernemers geldt een omruiltermijn van maximaal 3 maanden na factuurdatum, Voor wederverkopers is deze omruiltermijn 30 dagen.

6. Door garantie en/of vervanging gaat de garantietermijn niet opnieuw lopen. Op de reparaties zelf wordt echter een garantie gegeven met een tijdsduur van 90 dagen.

 

Artikel 7 Retournering

1. Defecte producten of omruil hiervan, kan alleen geschieden als dit binnen de termijn aan wordt gegeven.

2. Reclames dienen binnen 8 dagen te worden gemeld. Na deze periode wordt de afnemer geacht het geleverde te hebben goedgekeurd en aanvaard.

3. Producten dienen in overleg te worden geretourneerd.

4. Retourzendingen zonder omschrijving van de klacht kunnen niet in behandeling worden genomen.

5. Na het in behandeling nemen zullen wij er naar streven om u binnen 1 werkdag te berichten via het opgegeven e-mailadres

6. Bij de retourzending van het product dient u een kopie van het leveringsbewijs of een aankoopfactuur mee te nemen/ zenden. De producten dienen compleet, in originele verpakking inclusief handleidingen en kabels te worden aangeleverd. Retournering dient te geschieden binnen 8 dagen na aangifte retournering.

7. Wanneer een product wordt geretourneerd dat naar ons oordeel schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de opdrachtgever te wijten is heeft opdrachtnemer het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan de opdrachtgever te betalen bedrag in te houden.

 

Retourzendingen dienen franco te worden verzonden naar:

Couplaza.nl

t.a.v. dhr. A. Couperus

Herenweg 9

8435 WN Donkerbroek

- Ongefrankeerde retourzendingen worden geweigerd.

- Indien uw reclame gegrond is stellen wij vervangende goederen ter beschikking.

- Wij behouden het recht om annuleringskosten te berekenen indien opdrachtgever een order om welke reden dan ook annuleert.

 

Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud

1. Indien de goederen niet zijn betaald, zullen deze behoren tot eigendom van opdrachtnemer.

2. Alle leveringen worden uitgevoerd onder voorbehoud van eigendom. De geleverde goederen blijven tot de volledige betaling van alle vorderingen ons eigendom.

 

Artikel 9 Klachten

1. Het is in uw belang om uw klachten schriftelijk kenbaar te maken.

2. Omdat wij onze opdrachtgevers een optimale service willen verlenen vinden wij het belangrijk van u te horen als u klachten heeft over het product. Wij verzoeken u om eventuele schade te beperken en zo snel mogelijk aan ons te melden.

3. Volgens de wet is een klacht op tijd kenbaar gemaakt als dit binnen twee maanden na ontdekking gebeurt, zolang het binnen het garantie termijn valt.

4. Wanneer u een klacht indient, zal dit binnen uiterlijk 7 dagen worden beantwoord. Indien wij hiervoor meer tijd nodig hebben, laten wij weten dit binnen 7 dagen aan u weten.

 

 

 

Artikel 10 Aansprakelijkheid

 

1. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor:

· Geen of geen tijdige levering;

· Niet- toerekenbare tekortkomingen (overmacht);

· Voor bedrijf- en/ of gevolgschade, door welke oorzaak dan ook ontstaan;

2. De beperking van de aansprakelijkheid zoals bepaald in dit artikel geldt op gelijke wijze voor medewerkers, werknemers en alle andere personen die voor opdrachtnemer werken.

 

Artikel 11 Ontbinding

1. Indien de opdrachtgever zijn verplichtingen niet tijdig of niet nakomt om welke reden dan ook is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is elke vordering ineens opeisbaar zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist.

2. Opdrachtnemer heeft het recht, zonder enige ingebrekestelling, de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten of deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

3. Opdrachtnemer is te allen tijde bevoegd schadevergoeding te vorderen, evenals de geleverde zaken terug te nemen.

4. In geval de opdrachtgever de overeenkomst wenst te ontbinden, zal de opdrachtgever dit schriftelijk kenbaar moeten maken en zal de opdrachtgever opdrachtnemer een redelijk termijn moeten gunnen om alsnog haar verplichtingen na te komen. De omschrijving van de tekortkomingen die de opdrachtgever ondervindt, dient nauwkeurig omschreven te worden.

Artikel 12 Bevoegde rechter/ toepasselijk recht

1. Met inachtneming van art. 100 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, worden alle geschillen tussen Opdrachtnemer en opdrachtgever bij uitsluiting berecht door de bevoegde rechter.

2. Op deze algemene voorwaarden is uitdrukkelijk het Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 13 Overige bepalingen

1. De opdrachtgever geeft toestemming voor registreren en gebruiken van zijn gegevens, in de zin van de Wet bescherming Persoonsgegevens.

2. Sommige beelden kunnen afwijken van het origineel.

3. In alle overige bepalingen of conflicten bepaald Couplaza.nl 


Huurvoorwaarden Arend Couperus Autoverhuur

Indien een bepaling in deze verhuurvoorwaarden uitdrukkelijk afwijkt van de bepalingen in het algemene deel, zijn de huurvoorwaarden bindend.

Artikel 1 Algemeen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle (toekomstige) transacties inzake huur, verhuur en ter beschikking stellen van voertuigen door Couplaza, verder te noemen de verhuurder.

2. Onder “huurder” wordt verstaan, degene die als huurder optreedt bij een overeenkomst met verhuurder.

3. Onder “bestuurder” wordt verstaan, degene die als bestuurder optreedt bij een overeenkomst met verhuurder.

4. Onder “passagier” wordt verstaan, degene die wordt vervoerd.

5. Eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever binden verhuurder niet.

6. Afwijkende afspraken buiten deze voorwaarden zijn alleen bindend, indien deze door verhuurder schriftelijk zijn geaccepteerd en bevestigd.

7. Door ondertekening van de huurovereenkomst verklaart de huurder een gedegen uitleg te hebben genoten over de werking van het gehuurde. De preventieve maatregelen zoals uitgelegd of welke op het gehuurde of bijgevoegde productiehandleiding zijn omschreven dienen door de huurder te allen tijde worden opgevolgd.

8. De Voorwaarden genoemd onder Hoofdstuk 1 Algemeen gelden onverkort op de overeenkomsten bedoeld in de volgende hoofdstukken, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

9. Indien verhuurder niet de nakoming van deze voorwaarden verlangt, heeft dit niet tot gevolg dat de bepalingen niet van toepassing zijn of dat in de toekomst niet de stipte nakoming van deze voorwaarden kan worden verlangd.

10. Verhuurder heeft het recht deze voorwaarden tussentijds te wijzigen.

11. Situaties die niet in deze voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze voorwaarden.

12. Indien een of meerdere bepalingen in deze voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand.

 

Artikel 2 Aanbiedingen en overeenkomsten

1. Ieder aanbod die verhuurder doet is vrijblijvend, tenzij er in het aanbod een termijn van aanvaarding is genoemd.

2. Verhuurder behoudt zich te allen tijde het recht de aanbieding binnen een termijn van 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

3. De overeenkomst tussen huurder en verhuurder wordt geacht te zijn aanvaard na ondertekening van de overeenkomst.

4. Overeenkomsten komen tot stand na bevestiging van verhuurder van de reservering.

5. Indien mondelinge overeenkomsten tussen verhuurder en huurder niet binnen 14 dagen schriftelijk wordt vastgesteld, zal de overeenkomst geacht niet te zijn aanvaard.

6. Overeenkomsten tussen verhuurder en huurder worden voor bepaalde tijd aangegaan, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

7. De huurovereenkomst wordt afgesloten voor een periode en tegen een huurprijs zoals vermeld op de huurovereenkomst. Een kopie zal aan de huurder worden verstrekt.

8. Vaststelling van het aantal gereden kilometers geschiedt aan de hand van de kilometerteller. Raakt deze defect, dan dient de huurder de verhuurder daarvan onmiddellijk in kennis te stellen.

9. Verhuurder is bevoegd te allen tijde een opdracht te weigeren.

10. Indien huurder in naam van een ander (natuurlijk- of rechts) persoon de overeenkomst sluit, verklaart hij, door ondertekening van de overeenkomst bevoegd te zijn en wordt huurder hoofdelijk aansprakelijk voor de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst.

Artikel 3 Wijziging van de overeenkomst

1. Wijziging in de overeenkomst vindt plaats wanneer hier schriftelijk akkoord op is gegeven.

2. Indien een wijziging of aanvulling van de overeenkomst financiële consequenties heeft, zal de verhuurder de huurder hierover inlichten.

Artikel 4 Prijzen

1. Alle prijzen zijn in euro’s, exclusief btw en andere heffingen of leges van overheidswege, evenals de vermelde bijkomende kosten.

2. Alle prijzen zijn exclusief brandstof. Alle auto’s worden met volle tank geleverd. De auto dient met volle tank retour te worden gebracht, anders geldt een aftanktoeslag van € 19,75 (€ 23,50 incl. btw).

3. Gedurende de huurperiode zijn de aan het gebruik van het voertuig verbonden kosten, zoals parkeergeld, brandstof en reinigingskosten voor rekening van de huurder.

 

Artikel 5 Huurperiode

1. Een huurdag (8 uur) begint op elk willekeurig moment binnen de openingstijden van verhuurder.

2. De huurtermijn vangt aan op de datum en het tijdstip welke zijn overeengekomen, voor een periode van minimaal één dag.

3. De maximale periode voor huur is schriftelijk overeengekomen.

4. Alle dagen gedurende de huurder het gehuurde in zijn bezit heeft, inclusief dagen van afhalen en terugbezorgen, zaterdagen, zondagen en erkende feestdagen worden in rekening gebracht.

5. Op zondagen en erkende feestdagen zal het materieel door de verhuurder niet worden aangenomen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

6. De huurder dient het object uiterlijk op de dag en het tijdstip dat de overeenkomst eindigt te retourneren, tenzij tijdig schriftelijk is overeengekomen dat de overeenkomst verlengd wordt.

7. Indien de overeengekomen huurperiode is geëindigd en het gehuurde niet is geretourneerd, zal naar keuze van de verhuurder, zonder dat deze daar mondelinge of schriftelijke melding van hoeft te maken, de huurperiode telkens met één dag worden verlengd.

8. De huurperiode eindigt nadat de verhuurder het huurobject weer ter beschikking heeft.

9. Het huurobject onbeheerd afmelden en achterlaten op de werkplek of bij de vestiging van de verhuurder wordt niet geaccepteerd en geldt niet als einde van de huurperiode.

 

Artikel 6 Verplichtingen

1. Huurder dient op zorgvuldige wijze met het voertuig om te gaan en ervoor te zorgen dat het voertuig overeenkomstig zijn bestemming wordt gebruikt.

2. Huurder is gehouden het voertuig in oorspronkelijke staat bij verhuurder terug te bezorgen.

3. Huurder is gehouden de lading van het voertuig voldoende te borgen.

4. Huurder is ten alle tijden verplicht schade, vermissing, verlies, diefstal, beslaglegging etc. direct te melden aan verhuurder.

5. Huurder zorgt ervoor dat de verstrekte informatie juist en volledig is en vrijwaart de verhuurder voor aanspraken van derden die voortvloeien uit het niet juist en/of onvolledig zijn van deze informatie.

6. Huurder zal geen veranderingen aanbrengen aan het huurobject, dan wel reparaties uitvoeren, mits de verhuurder hier schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.

7. Alleen personen die in de huurovereenkomst als huurder zijn aangeduid, mogen het voertuig besturen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

8. Het is huurder verboden het voertuig ter beschikking te stellen aan een persoon die niet als bestuurder is vermeld op de overeenkomst.

9. De huurder/bestuurder is minimaal 21 jaar oud.

10. De huurder/bestuurder is minimaal twee jaar in bezit van het Nederlandse of Europese rijbewijs.

11. Het is niet toegestaan het voertuig weder te verhuren of anderszins aan een ander in gebruik te geven.

12. Het is niet toegestaan dieren in het voertuig mee te nemen.

13. Het is niet toegestaan het voertuig te gebruiken voor rijles.

14. Het is niet toegestaan om met het voertuig wedstrijden, snelheids-, rijvaardigheids- of betrouwbaarheidsproeven te houden.

15. Huurobjecten buiten Nederland brengen is verboden zonder een schriftelijke goedkeuring van verhuurder.

16. Huurder dient alle vloeistoffen en bandenspanning op het vereiste niveau te houden.

17. Er mogen maximaal 3 personen aanwezig zijn in het voertuig.

18. Huurder dient het voertuig schoon te retourneren. Bij niet-nakoming van deze verplichting kunnen de schoonmaakkosten in rekening worden gebracht, met een minimum van €50,00 (excl. btw)

19. Huurder dient de voor het voertuig geschikte brandstof te tanken.

20. In geval van schade of defecten aan het voertuig, is het huurder niet toegestaan het voertuig te gebruiken indien dat kan leiden tot verergering van de schade of van de defecten, of tot vermindering van de verkeersveiligheid.

21. In geval van een ongeval of enige andere gebeurtenis waaruit schade voortvloeit, is huurder het volgende verplicht:

- Verhuurder hiervan onmiddellijk telefonisch in kennis te stellen;

- De instructies van verhuurder op te volgen;

- De politie ter plaatse te waarschuwen;

- Gevraagd en ongevraagd alle inlichtingen en alle bescheiden die op de gebeurtenis betrekking hebben aan verhuurder of aan diens verzekeraar te verstrekken;

- Binnen 48 uur een volledig ingevuld en ondertekend schadeaangifteformulier aan verhuurder te overleggen;

- Zich van erkenning van schuld in enigerlei vorm te onthouden;

- De verhuurder en door de verhuurder aangewezen personen alle gevraagde medewerking te verlenen ter verkrijging van schadevergoeding van derden of voor het verweer tegen aanspraken van derden.

22. Huurder is verplicht de verplichtingen en verboden van dit artikel op te leggen aan de bestuurder, de passagiers en andere gebruikers van het voertuig en ziet toe op de nakoming hiervan.

23. Huurder is te allen tijde verantwoordelijk voor het voertuig totdat het voertuig door de verhuurder feitelijk in ontvangst is genomen.

24. Indien gebruiker tijdens het uitvoeren van het werk genoodzaakt was hogere kosten te maken, komen deze kosten voor rekening van opdrachtgever.

 

Artikel 7 Vervoer en afhaal

1. Indien op verzoek van de huurder aflevering wordt uitgesteld, is de verhuurder bevoegd de overeengekomen huur door te berekenen of de overeenkomst te ontbinden.

2. Het voertuig wordt op het vermelde adres opgehaald & afgeleverd.

3. Het huurobject dient direct bij ontvangst te worden gecontroleerd door de huurder.

4. De verhuurder heeft het recht om het voertuig te ruilen door een gelijkwaardig object.

 

Artikel 8 Schade

1. Het voertuig wordt bij verhuurder afgehaald. Huurder heeft het recht om het voertuig voorafgaande dan wel bij of tijdens de feitelijke levering te controleren en/of zelf te onderzoeken. Indien de huurder dit achterwege laat of er tussen partijen geen schadebeschrijving is opgemaakt, wordt het voertuig geacht in overeenstemming met de overeenkomst, derhalve in deugdelijke, goede en onbeschadigde staat te zijn geleverd.

2. Huurder is aansprakelijk voor alle schade van de verhuurder die is ontstaan ten gevolge van enige gebeurtenis tijdens de huurperiode of anderszins verband houdende met de huur van het voertuig, met inachtneming van het navolgende.

3. Indien er een eigen risico in de huurovereenkomst is overeengekomen, is de aansprakelijkheid van huurder door schade per schadegeval beperkt tot het bedrag van het eigen risico, tenzij:

- De schade is ontstaan tijdens of gevolge van handelen of nalaten in strijd met artikel 6;

- De schade is ontstaan ten gevolge van gebruik van het voertuig op onverhard terrein, of gebruik van het voertuig op terrein waarvoor het voertuig kennelijk niet geschikt is, of waarvan de huurder of bestuurder ter kennis is gegeven dat het betreden op eigen risico geschiedt;

- De schade is ontstaan met goedvinden van, of door opzet of grove schuld van huurder;

- Het voertuig aan een derde is verhuurd of in gebruik is afgestaan, ook indien verhuurder daarin heeft toegestemd;

- De schade betreft ten gevolge van enig aandeel door of met het voertuig toegebracht aan derden, en de Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering die voor het motorrijtuig is afgesloten geen dekking biedt op grond van overtreding van enige bepaling uit de polisvoorwaarden. De polisvoorwaarden liggen bij verhuurder ter inzage en zullen op het eerste verzoek van huurder kosteloos worden toegezonden;

- De schade is ontstaan door vermissing van het voertuig en/of de bij het voertuig behorende autosleutels of de bediening van de alarminstallatie en/of de bij het voertuig behorende bescheiden (zoals het kentekenbewijs en de grensdocumenten) niet bij verhuurder zijn ingeleverd;

- De schade het gevolg is van de verwezenlijking van het gevaar dat verbonden is met het vervoeren, opslaan, laden en lossen van gevaarlijke, ontplofbare, ontvlambare, oxiderende of giftige stoffen.

4. Indien krachtens een door verhuurder al dan niet verplicht afgesloten verzekeringsovereenkomst tegen het risico van cascoschade of tegen het risico van

wettelijke aansprakelijkheid een uitkering wordt verstrekt aan verhuurder of aan een derde, laat dat de aansprakelijkheid van de huurder onverlet.

5. In afwijking van het overeengekomen eigen risico, geldt een hoog eigen risico van:

- Maximaal €1.500,00 voor de huurder die consument is;

- Maximaal €5.000,00 voor de huurder die niet consument is;

Voor schade die is ontstaan en gevolge van beschadiging van, of toegebracht met, enig deel van het voertuig dat zich op een afstand van meer dan twee meter boven de grond bevindt, dan wel is toegebracht met enig deel van de lading dat zich boven die hoogte bevindt.

Wanneer het voertuig een bestel- of vrachtauto is, geldt voornoemd hoog eigen risico ook voor schade die het gevolg is van beschadiging van, of toegebracht met enig deel van het voertuig, dan wel toegebracht met enig deel van de lading dat zich op de hoogte van minder dan één meter tachtig boven de grond binnen een afstand van 75 cm van de bovenzijde van het voertuig of van de daar bovenuitstekende lading bevindt, mits aannemelijk is dat de schade is ontstaan door een aanrijding met dat deel van het voertuig of van de lading.

6. Indien de schade gevolg is van enig nadeel dat met of door het voertuig is toegebracht, wordt de omvang daarvan op voorhand bepaald op het bedrag van de aan de rechtstreeks benadeelde verstrekte schadeloosstellingen, eventueel vermeerderd met andere schade van de verhuurder.

7. De schade ten gevolge van de onmogelijkheid het voertuig tijdens de periode van herstel of vervanging te verhuren, wordt op voorhand bepaald op het aantal dagen gemoeid met herstel of vervanging van het voertuig, vermenigvuldigd met de huurprijs per dag.

8. In geval van schade in het buitenland zijn de kosten van repatriëring van het voertuig voor rekening van verhuurder, tenzij er sprake is een omstandigheid als bedoeld in het derde lid van dit artikel.

 

 

Artikel 9 Betaling

1. Tenzij contant betaling of iets anders is overeengekomen, dient betaling binnen 30 dagen na factuurdatum te geschieden, zonder verrekening. Verhuurder is gerechtigd om een kredietbeperkingstoeslag te berekenen en/of vooruitbetaling of andere waarborgen te verlangen. De betalingstermijn is een fatale termijn. De waarborg bestaat uit het eigen risico bedrag, de eventuele kosten van de afkoopregelingen en het verlaagde eigen risico.

2. Indien de huurder niet binnen de in lid 1 gestelde termijn betaalt, treedt van rechtswege het verzuim in en is de huurder aan de verhuurder een vertragingsrente verschuldigd van 1,5% van het factuurbedrag voor iedere maand dat de huurder met betaling in verzuim is. Voor berekening van de rente geldt een deel van de maand als een hele maand.

3. De door huurder gedane betalingen strekken reeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan.

4. De eventuele betaalde waarborgsom wordt niet eerder geretourneerd, dan dat het voertuig feitelijk door de verhuurder in ontvangst is genomen. In geval van schade wordt de waarborgsom niet eerder geretourneerd indien duidelijk is dat de omvang van de schade het bedrag van het eigen risico niet overschrijdt, waarna de waarborgsom minus het schadebedrag en de verschuldigde huurpenningen en eventuele kosten wordt geretourneerd.

5. Onverminderd het vorenstaande is de huurder aan de verhuurder verschuldigd alle kosten welke verhuurder maakt tot inning van de verschuldigde bedragen en tot verzekering van zijn rechten, zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke incassokosten daaronder begrepen, onverminderd de bevoegdheid van verhuurder om daarenboven een vergoeding te vragen van schade, kosten en interesten, welke voor verhuurder voortvloeien uit niet-, niet-tijdige of niet behoorlijke nakoming van ontbinding van deze overeenkomst.

6. Onder deze gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten worden tevens begrepen de incasso-, bureau- en afwikkelingskosten van procureurs, deurwaarders en schade-experts. De buitengerechtelijke incassokosten worden door partijen geacht te zijn vastgelegd op 15% van het totaal verschuldigde bedrag, terwijl deze buitengerechtelijke incassokosten tenminste in alle gevallen €175,00 zullen bedragen.

7. Huurder verklaart zich ermee bekend dat verhuurder gemachtigd heeft om namens verhuurder alle correspondentie betrekking hebbende op deze huurovereenkomst te voeren en alle in dit verband passend lijkende incassomaatregelen te treffen.

Artikel 10 Herstellingen

1. De huurder is verplicht de kosten van kleine herstellingen te betalen, tenzij deze nodig zijn geworden door het tekortschieten van de verhuurder in de nakoming van zijn verplichting tot het verhelpen van gebreken.

2. Herstellingen dienen in het bedrijf van verhuurder te worden uitgevoerd. Indien dat redelijkerwijs niet mogelijk is, dienen de werkzaamheden te worden verricht door een bedrijf dat behoort tot het dealernet van de importeur van het betreffende merk. Huurder dient alvorens het voertuig voor herstellingen aan te bieden, hiertoe toestemming van verhuurder te krijgen.

3. Huurder zal op eerste verzoek van verhuurder het voertuig ter periodieke keuring of controle aanbieden.

 

Artikel 11 Aansprakelijkheid

1. De verhuurder aanvaardt aansprakelijkheid voor door de huurder geleden schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming van de huurovereenkomst, indien en voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de door die verzekering gedane uitkering. Onder schade wordt verstaan: het geldelijk nadeel dat uit een gebeurtenis voortvloeit in verband met schade aan personen en/of schade aan zaken. Onder schade aan personen wordt verstaan: letsel of aantasting van de gezondheid van personen, al dan niet de dood tot gevolg hebbend, met inbegrip van de daaruit voortvloeiende schade. Onder schade aan zaken wordt verstaan: beschadiging, vernietiging of verdwijning van zaken van huurder met inbegrip van de daaruit voortvloeiende schade.

2. In afwijking van lid 1 aanvaardt de verhuurder geen aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend uit een herstelling of verandering aan het voertuig na ontvangst, doch voor teruggave van het voertuig, verricht door de huurder.

 

Artikel 12 Eigendomsvoorbehoud

1. Verhuurder behoudt te allen tijde het eigendom van het huurobject.

2. De verhuurder heeft het recht het object te controleren.

3. Indien het huurobject tijdens de overeenkomst door verlies of wat voor reden dan ook, niet meer tot beschikking is van huurder, dient huurder direct de verhuurder op de hoogte te stellen en is hij verplicht de kosten te vergoeden binnen 30 dagen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

4. De huurder moet de zaken zolang het eigendomsvoorbehoud hierop rust zorgvuldig en als identificeerbaar eigendom van de verhuurder bewaren.

Artikel 13 Nalatigheid huurder

1. Indien de huurder zijn of meer van zijn contractuele verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, indien de huurder zijn/haar faillissement of (voorlopige surseance van betaling) aanvraagt, indien huurder failliet wordt verklaard, of indien op hem de WSNP van toepassing wordt verklaard, indien huurder zijn/haar onderneming geheel of gedeeltelijk overdraagt, liquideert of stillegt en/of indien op het vermogen van de huurder geheel of gedeeltelijk beslag wordt gelegd. Is de huurder in verzuim en heeft de verhuurder de bevoegdheid de overeenkomst geheel of gedeeltelijk zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is, ongeacht zijn verdere recht tot vordering van nakoming, schadevergoeding en opschorting.

2. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid, zijn verhuurder en huurder gerechtigd om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen, ongeacht een verder recht op schadevergoeding, indien de wederpartij na ingebrekestelling zijn verplichtingen ter zake van de overeenkomst niet nakomt of aannemelijk is dat hij zijn verplichtingen niet zal nakomen.

3. Indien een partij gebruik maakt van het in de voorgaande leden bedoelde recht, wordt de wederpartij in kennis gesteld van de gehele of gedeeltelijke ontbinding van de huurovereenkomst.

4. In gevallen als in lid 1 en 2 genoemd, is verhuurder te allen tijde zonder enige ingebrekestelling of aankondiging vooraf, gerechtigd om het voertuig bij de huurder terug te halen.

5. De huurder verplicht zich op voorhand alsdan aan verhuurder de in dat verband door verhuurder gewenste medewerking te verlenen. Voorts is de verhuurder in gevallen als in lid 1 en 2 genoemd ten nimmer aansprakelijk voor enige schade welke hetzij door de huurder, hetzij door derden in verband met het terughalen van het voertuig c.q. het nieuwe continueren van de overeenkomst wordt geleden. De kosten van transport, reiskosten, kosten voor logies, voeding e.d. die door de verhuurder bij uitoefening van de zo-even omschreven bevoegdheid tot terughalen worden gemaakt, zijn voor rekening van de huurder.

 

Artikel 14 Overige bepalingen

1. De opdrachtgever geeft toestemming voor registreren en gebruiken van zijn gegevens, in de zin van de Wet bescherming Persoonsgegevens.

2. Voor rekening van huurder zijn alle sancties en gevolgen van maatregelen die in verband met het ter beschikking hebben c.q. gebruiken van het voertuig van overheidswege wordt opgelegd, tenzij deze verband houden met een defect dat bij aanvang van de huur reeds aanwezig was. Indien deze sancties en maatregelen aan verhuurder worden opgelegd, is

huurder gehouden verhuurder op diens eerste verzoek schadeloos te stellen, waarbij huurder aanvullend de kosten van incasso in en buiten rechte verschuldigd wordt, met een minimum van €25,00 (excl. btw). Indien verhuurder in verband met enige gedraging of nalaten van de huurder, zoals een verkeersovertreding, informatie aan autoriteiten verstrekt, is huurder gehouden de daarmee gepaard gaande kosten te vergoeden, met een minimum van €15,- (excl. btw).

 

 

Artikel 15 Incassokosten

1. Indien huurder in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, komen eventuele gerechtelijke en buiten gerechtelijke kosten voor rekening van opdrachtgever.

2. Indien verhuurder een geldvordering op opdrachtgever heeft, is huurder incassokosten verschuldigd.

 

Artikel 16 Bevoegde rechter/ toepasselijk recht

1. Met inachtneming van art. 100 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, worden alle geschillen tussen Geko en opdrachtgever bij uitsluiting berecht door de bevoegde rechter.

2. Op deze algemene voorwaarden is uitdrukkelijk het Nederlands recht van toepassing.