Algemene voorwaarden Couplaza.nl.

** Dit is een richtlijn, door omstandigheden kan de levertijd afwijken hiervan.

 

 

Retouren reclames (defecten)

Retourzendingen altijd franco sturen naar: 

 

Couplaza.nl
tav A. Couperus
Herenweg 9

8435 WN Donkerbroek

Verzendkosten

 Risico en verzending


1. Het risico gaat met de verzending van de goederen over op de koper, ook dan als wij nog andere prestaties, bv. de verzendkosten of de aanvoer hebben overgenomen.
2. Indien de verzending wordt vertraagd vanwege omstandigheden waarvoor de koper verantwoordelijk is, gaat het risico over op de koper op de dag dat de goederen voor verzending gereed zijn.
3. Op verzoek van de koper wordt de zending, ten laste van de koper, door ons naar zijn wensen verzekerd.
4. Voor zover niet anders overeengekomen worden verpakkingen naar beste oordeel door ons gekozen en niet in rekening gebracht.

Op welke basis berekenen wij verzendkosten?

Wij berekenen Verzendkosten op basis van gewicht.

 

 

Soort pakket Gewicht Incl. BTW
Basis    0 - 10 kg € 6.75 
Zeker    0 - 10 kg € 8.61
 

Tarieven per 1 januari 2009

 

 

 

Brievenbuspost
Munteenheid    EUR  
 
0-20 g.   0,44
 
20-50 g.   0,88
 
50-100 g.   1,32
 
100-250 g.   1,76
 
250-500 g.   2,20
 
500 gr.-3 kg.   2,64
 


Verzendkosten voor tweewielers komen op 25 euro.

Het komt voor dat de verzendkosten lager uitvallen. Teveel betaalde verzendkosten worden meteen teruggeboekt!


 

Wijzigingen/Aanvullende Algemene Huurvoorwaarden Autoverhuur 

Op alle huurovereenkomsten zijn de Algemene Huurvoorwaarden van Arend Couperus/ Couplaza van toepassing. Voor deze huurvoorwaarden zie: Couplaza.nl

Huurperiode:
- Een huurdag (8 uur) begint op elk willekeurig moment binnen de openingstijden vanCouplaza 

Toeslagen en verzekering:
De WA-verzekering is alleen van kracht binnen Nederland, tenzij een buitenlanddekking is afgesloten. Alle voertuigen  zijn standaard WA-verzekerd. De voertuigen zijn verzekerd met een WA-dekking tot € 2.000.000,- per gebeurtenis. Per schadegeval geldt een eigen risico voor zowel WA- als cascoschades. In veel gevallen is dit eigen risico te verlagen tegen betaling van een afkoopbedrag per dag/week.

Aanvullende voorwaarden:
De huurder/bestuurder dient minimaal 21 jaar oud te zijn en reeds 2 jaar in het bezit van zijn/haar Nederlands rijbewijs en een EU paspoort/ID-kaart. 
- In bepaalde gevallen blijft de huurder echter, ongeacht het overeengekomen eigen risico, volledig aansprakelijk voor de schade. Conform de Algemene Huurvoorwaarden van Couplaza is het ook mogelijk dat het eigen risico bedrag wordt aangepast naar een hoger eigen risico.
- Onze voertuigen mogen uitsluitend binnen Nederland worden gebruikt, tenzij een buitenlanddekking is afgesloten.
- Schade aan de te transporteren goederen en persoonlijke eigendommen zijn voor eigen rekening.

- Voor koeriers-, taxi- en/of transportbedrijven wordt het eigen risico dan wel het verlaagde eigen risico verhoogd naar 400%.
- Alle prijzen zijn exclusief brandstof. Alle auto’s worden met volle tank geleverd. De auto dient met volle tank retour te worden gebracht, anders geldt een aftanktoeslag van € 19,75 (€ 23,50 incl. btw).

 

 

 

Service:
Alle voertuigen van Couplaza verkeren in topconditie. Mocht u onverhoopt toch met pech komen te staan, dan zijn wij tijdens openingstijden bereikbaar. Onze medewerkers helpen u dan zo spoedig mogelijk weer op weg.

Beschikkingen:
Beschikkingen (bekeuringen), inclusief behandelingskosten, komen voor rekening van de huurder/bestuurder.


Reserveren:
U kunt uw huurauto bij Couplaza op de volgende manieren reserveren:
- aan de balie bij een van onze vestigingen
- telefonisch
- via internet www.couplaza.nl

Buitenland:
Indien u naar het buitenland wilt reizen, bent u verplicht een buitenlandverzekering af te sluiten. Reizen in het buitenland met onze verhuurauto’s is alleen toegestaan in België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Liechtenstein, Luxemburg, Malta, Monaco, Noorwegen, Oostenrijk, Portugal, San Marino, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden en Zwitserland.


Al onze tarieven zijn in Euro, excl. btw, excl. brandstof.
 

 

 

AUTOVERHUURVOORWAARDEN 

Artikel 1:

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties inzake huur, verhuur en ter beschikkingstelling van voertuigen door

Couplaza, verder te noemen de verhuurder.

2. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden waarnaar door de huurder op enigerlei wijze mocht worden verwezen, wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

Artikel 2:

1. Bindende huurovereenkomsten komen eerst tot stand door de schriftelijke bevestiging van de opdracht door de verhuurder, of door ondertekening van de (aan de ommezijde afgedrukte) huurovereenkomst door de huurder en verhuurder dan wel indien verhuurder uitvoering heeft gegeven, bijvoorbeeld door levering, aan een opdracht tot verhuur.

2. De huurovereenkomst wordt afgesloten voor een periode en tegen een huurprijs zoals vermeld op de (aan de ommezijde vermelde) huurovereenkomst. Een kopie van de huurovereenkomst wordt aan de huurder verstrekt.

3. Vaststelling van het aantal gereden kilometers geschiedt aan de hand van de kilometerteller. Raakt deze defect, dan dient de huurder de verhuurder daarvan onmiddellijk in kennis te stellen.

4. Gedurende de huurperiode zijn de aan het gebruik van het voertuig verbonden kosten, zoals parkeergelden, brandstof en

reinigingskosten voor rekening van de huurder.

 

Artikel 3:

1. Huurder dient op zorgvuldige wijze met het voertuig om te gaan en ervoor te zorgen dat het voertuig overeenkomstig zijn bestemming wordt gebruikt.

2. Huurder is gehouden het voertuig in oorspronkelijke staat bij verhuurder terug te bezorgen.

3. Huurder is gehouden de lading van het voertuig voldoende te borgen.

4. Alleen personen die in de huurovereenkomst als huurder zijn aangeduid, mogen het voertuig besturen, tenzij schriftelijk anders

overeengekomen. In dat geval ziet huurder erop toe dat deze bestuurders beschikken over de bevoegdheid en de lichamelijke en

geestelijke gesteldheid die voor het besturen van het voertuig vereist is. Het is huurder niet toegestaan het voertuig ter beschikking te stellen aan een persoon die niet als bestuurder is vermeld op de voorzijde van de huurovereenkomst.

5. De huurder/bestuurder dient minimaal 21 jaar oud te zijn en reeds twee jaar in het bezit te zijn van het Nederlandse of Europese

rijbewijs.

6. Het is huurder niet anders dan met schriftelijke toestemming van verhuurder toegestaan het voertuig weder te verhuren of anderszins aan een ander in gebruik te geven.

7. Indien de auto uit de macht van huurder geraakt, bijvoorbeeld door diefstal, dient hij verhuurder daarvan terstond in kennis te stellen.

8. Het is huurder niet toegestaan dieren in het voertuig mee te nemen, het voertuig te gebruiken voor rijles of met het voertuig wedstrijden, snelheids-, rijvaardigheids- of betrouwbaarheidsproeven te houden.

9. Het is huurder niet toegestaan het voertuig buiten de landsgrenzen van Nederland te brengen, tenzij schriftelijk anders is

overeengekomen met verhuurder.

10. Huurder dient alle vloeistoffen en de bandenspanning op het vereiste niveau te (laten) houden.

11. In het voertuig mogen zich maximaal drie personen bevinden.

12. Huurder is gehouden het voertuig schoon te retourneren. Bij niet-nakoming van deze verplichting kunnen de schoonmaakkosten in

rekening worden gebracht, met een minimum van € 50,- (excl. BTW).

13. Huurder dient de voor het voertuig geschikte brandstof te tanken.

14. In geval van schade of defecten aan het voertuig, is het huurder niet toegestaan het voertuig te gebruiken indien dat kan leiden tot verergering van de schade of van de defecten, of tot vermindering van de verkeersveiligheid.

15. In geval van een ongeval of enige andere gebeurtenis waaruit schade voortvloeit, is huurder verplicht:

- verhuurder hiervan onmiddellijk telefonisch in kennis te stellen;

- de instructies van verhuurder op te volgen;

- de politie ter plaatse te waarschuwen;

- gevraagd en ongevraagd alle inlichtingen en alle bescheiden die op de gebeurtenis betrekking hebben aan verhuurder of aan diens verzekeraar te verstrekken;

- binnen 48 uur een volledig ingevuld en ondertekend schadeaangifteformulier aan verhuurder te overleggen;

- zich van erkenning van schuld in enigerlei vorm te onthouden;

- het voertuig niet achter te laten zonder het behoorlijk tegen het risico van beschadiging of vermissing beschermt te hebben;

- de verhuurder en door de verhuurder aangewezen personen alle gevraagde medewerking te verlenen ter verkrijging van

schadevergoeding van derden of voor het verweer tegen aanspraken van derden.

16. Huurder is verplicht de verplichtingen en verboden van dit artikel op te leggen aan bestuurder niet zijnde huurder, de passagiers en andere gebruikers van het voertuig en toe te zien op de nakoming daarvan.

 

Artikel 4:

1. De huurder dient het voertuig uiterlijk op de dag en op het tijdstip dat de overeenkomst eindigt met inachtneming van de openingstijden van de verhuurder te retourneren aan het filiaal van verhuurder waar het voertuig is gehuurd en/of in ontvangst genomen, tenzij schriftelijk verlenging van de huurovereenkomst overeen is gekomen.

2. Ingeval van een tekortkoming in de nakoming van het gestelde in het voorafgaande lid, blijft de huurovereenkomst van kracht en is de huursom verschuldigd tot aan de dag van feitelijke ontvangst van het voertuig door verhuurder, ongeacht het verdere recht van de verhuurder op schadevergoeding en/of het laten terughalen van het voertuig.

3. Huurder blijft te allen tijde verantwoordelijk voor het voertuig totdat het voertuig door verhuurder feitelijk in ontvangst is genomen.

 

Artikel 5:

1. Het voertuig wordt bij verhuurder afgehaald. Huurder heeft het recht om het voertuig voorafgaande dan wel bij of tijdens de feitelijke levering te controleren en/of zelf te onderzoeken of te laten controleren c.q onderzoeken. Indien de huurder dit achterwege laat of er tussen partijen geen schadebeschrijving is opgemaakt, wordt het voertuig geacht in overeenstemming met de overeenkomst, derhalve in deugdelijke, goede en onbeschadigde staat te zijn geleverd.

2. Huurder is aansprakelijk voor alle schade van de verhuurder die is ontstaan ten gevolge van enige gebeurtenis tijdens de huurperiode of anderszins verband houdende met de huur van het voertuig, met inachtneming van het navolgende.

3. Indien er een eigen risico in de huurovereenkomst is overeengekomen, is de aansprakelijkheid van huurder voor schade per schadegeval beperkt tot het bedrag van het eigen risico, tenzij:

-de schade is ontstaan tijdens of ten gevolge van handelen of nalaten in strijd met artikel 3;

- de schade is ontstaan ten gevolge van gebruik van het voertuig op onverhard terrein, of gebruik van het voertuig op terrein waarvoor het voertuig kennelijk niet geschikt is, of waarvan de huurder of bestuurder ter kennis is gegeven dat het betreden op eigen risico geschiedt;

- de schade is ontstaan met goedvinden van, of door opzet of grove schuld van huurder;

- het voertuig aan een derde is verhuurd of in gebruik is afgestaan, ook indien verhuurder daarin heeft toegestemd;

- De schade betreft ten gevolge van enig nadeel door of met het voertuig toegebracht aan derden, en de Wettelijke

Aansprakelijkheidsverzekering die voor het motorrijtuig is afgesloten geen dekking biedt op grond van overtreding van enige bepaling uit de polisvoorwaarden. De polisvoorwaarden zijn bij verhuurder ter inzage en zullen op het eerste verzoek van huurder kosteloos worden toegezonden;

- de schade is ontstaan door vermissing van het voertuig en/of de bij het voertuig behorende autosleutels of de bediening van de

alarminstallatie en/of de bij het voertuig behorende bescheiden (zoals het kentekenbewijs en de grensdocumenten) niet bij verhuurder zijn ingeleverd;

- de schade het gevolg is van de verwezenlijking van het gevaar dat verbonden is met het vervoeren, opslaan, laden en lossen van

gevaarlijke, ontplofbare, ontvlambare, oxiderende of giftige stoffen;

4. Indien krachtens een door verhuurder al dan niet verplicht afgesloten verzekeringsovereenkomst tegen het risico van cascoschade of tegen het risico van wettelijke aansprakelijkheid een uitkering wordt verstrekt aan verhuurder of aan een derde, laat dat de aansprakelijkheid van de huurder onverlet.

5. In afwijking van het overeengekomen eigen risico, geldt een hoog eigen risico van

- maximaal € 1.500,- voor de huurder die consument is;

- maximaal € 5.000,- voor de huurder die niet consument is;

voor schade die is ontstaan ten gevolge van beschadiging van, of toegebracht met, enig deel van het voertuig dat zich op een afstand van meer dan twee meter boven de grond bevindt, dan wel is toegebracht met enig deel van de lading dat zich boven die hoogte bevindt.

Indien het voertuig een bestel- of vrachtauto is, geldt voornoemd hoog eigen risico ook voor schade die het gevolg is van beschadiging van, of toegebracht met, enig deel van het voertuig, dan wel toegebracht met enig deel van de lading dat zich op een hoogte van minder dan één meter tachtig boven de grond binnen een afstand van 75 cm van de bovenzijde van het voertuig of van de daar bovenuitstekende lading bevindt, mits aannemelijk is dat de schade is ontstaan door een aanrijding met dat deel van het voertuig of van de lading.

6. Indien de schade gevolg is van enig nadeel dat met of door het voertuig is toegebracht, wordt de omvang daarvan op voorhand bepaald op het bedrag van de aan de rechtstreeks benadeelde verstrekte schadeloosstellingen, eventueel vermeerderd met andere schade van de verhuurder.

7. De schade ten gevolge van de onmogelijkheid het voertuig tijdens de periode van herstel of vervanging te verhuren, wordt op voorhand bepaald op het aantal dagen gemoeid met herstel of vervanging van het voertuig, vermenigvuldigd met de huurprijs per dag.

8. In geval van schade in het buitenland zijn de kosten van repatriëring van het voertuig voor rekening van verhuurder, tenzij er sprake is een omstandigheid als bedoeld in het derde lid van dit artikel.

 

Artikel 6:

1. De verhuurder aanvaardt aansprakelijkheid voor door de huurder geleden schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de huurovereenkomst, indien en voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de door die verzekering gedane uitkering. Onder schade wordt verstaan: het geldelijk nadeel dat uit een gebeurtenis voortvloeit in verband met schade aan personen en/of schade aan zaken. Onder schade aan personen wordt verstaan: letsel of aantasting van de gezondheid van personen, al dan niet de dood tot gevolg hebbend, met inbegrip van de daaruit voortvloeiende schade. Onder schade aan zaken wordt verstaan: beschadiging, vernietiging of verdwijning van zaken van huurder met inbegrip van de daaruit voortvloeiende schade.

2. In afwijking van lid 1 aanvaardt de verhuurder geen aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend uit een herstelling of verandering aan het voertuig na ontvangst, doch voor teruggave van het voertuig, verricht door de huurder.

 

Artikel 7

1. De huurder is verplicht de kosten van kleine herstellingen te betalen, tenzij deze nodig zijn geworden door het tekortschieten van de verhuurder in de nakoming van zijn verplichting tot het verhelpen van gebreken.

2. Herstellingen dienen in het bedrijf van verhuurder te worden uitgevoerd. Indien dat redelijkerwijs niet mogelijk is, dienen de

werkzaamheden te worden verricht door een garagebedrijf dat behoort tot het dealernet van de importeur van het betreffende merk. Huurder dient alvorens het voertuig voor herstellingen aan te bieden, hiertoe toestemming van verhuurder te krijgen.

3. Huurder zal op eerste verzoek van verhuurder het voertuig ter periodieke keuring of controle aanbieden.

 

Artikel 8:

1. Tenzij contantbetaling of iets anders is overeengekomen, dient betaling binnen 30 dagen na factuurdatum te geschieden, zonder verrekening. Verhuurder is gerechtigd om een kredietbeperkingstoeslag te berekenen en/of vooruitbetaling of andere waarborgen te verlangen. De betalingstermijn is een fatale termijn. De waarborg bestaat uit het eigen risico bedrag, de eventuele kosten van de afkoopregelingen en het verlaagde eigen risico.

2. Indien de huurder niet binnen de in lid 1 genoemde termijn betaalt, treedt van rechtswege het verzuim in en is de huurder aan de verhuurder een vertragingsrente verschuldigd van 1,5% van het factuurbedrag voor iedere maand dat de huurder met betaling in verzuim is. Voor berekening van de rente geldt een deel van de maand als een hele maand.

3. De door de huurder gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan.

4. De eventueel betaalde waarborgsom wordt niet eerder geretourneerd, dan dat het voertuig feitelijk door de verhuurder in ontvangst is genomen. In geval van schade wordt de waarborgsom niet eerder geretourneerd indien duidelijk is dat de omvang van de schade het bedrag van het eigen risico niet overschrijdt, waarna de waarborgsom minus het schadebedrag en de verschuldigde huurpenningen en eventuele kosten wordt geretourneerd.

5. Onverminderd het vorenstaande is de huurder aan de verhuurder verschuldigd alle kosten welke verhuurder maakt tot inning van de aan verhuurder verschuldigde bedragen en tot verzekering van zijn rechten, zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke incassokosten daaronder begrepen, onverminderd de bevoegdheid van verhuurder om daarenboven een vergoeding te vragen van schade, kosten en interesten, welke voor verhuurder voortvloeien uit niet-, niet-tijdige of niet-behoorlijke nakoming of ontbinding van deze overeenkomst.

6. Onder deze gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten worden tevens begrepen de incasso-, bureau- en afwikkelingskosten van procureurs, deurwaarders en schade-experts. De buitengerechtelijke incassokosten worden door partijen geacht te zijn vastgelegd op 15% van het totaal verschuldigde bedrag, terwijl deze buitengerechtelijke incassokosten tenminste in alle gevallen € 175,00 zullen bedragen.

7. Huurder verklaart zich ermee bekend dat verhuurder  gemachtigd heeft om namens verhuurder alle

correspondentie betrekking hebbende op deze huurovereenkomst te voeren en alle in dit verband passend lijkende incassomaatregelen te treffen.

 

Artikel 9:

1. Indien de huurder zijn of meer van zijn contractuele verplichtingen niet, niet-tijdig of niet-behoorlijk nakomt, indien de huurder

zijn/haar faillissement of (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt, indien huurder failliet wordt verklaard, of indien op hem de

Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard, indien huurder zijn/haar onderneming geheel of gedeeltelijk overdraagt, liquideert of stillegt en/of indien op het vermogen van de huurder geheel of gedeeltelijk beslag wordt gelegd is de huurder in verzuim en heeft de verhuurder de bevoegdheid de overeenkomst geheel of gedeeltelijk zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is als ontbonden te beschouwen, ongeacht zijn verdere recht tot vordering van nakoming, schadevergoeding en opschorting.

2. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid, zijn verhuurder en huurder gerechtigd om de verhuurovereenkomst geheel of gedeeltelijk zonder rechtelijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen, ongeacht een verder recht op schadevergoeding, indien de wederpartij na deugdelijke ingebrekestelling zijn verplichtingen ter zake van de huurovereenkomst niet nakomt of aannemelijk is dat hij zijn verplichtingen niet zal nakomen.

3. Indien een partij gebruik maakt van het in de voorgaande leden bedoelde recht, wordt de wederpartij in kennis gesteld van de gehele of gedeeltelijke ontbinding van de huurovereenkomst.

4. In gevallen als in lid 1 en 2 genoemd, is verhuurder te allen tijde, zonder enige ingebrekestelling of aankondiging vooraf, gerechtigd om het voertuig bij de huurder terug te halen. De huurder verplicht zich op voorhand alsdan aan verhuurder de in dat verband door verhuurder gewenste medewerking te verlenen.

5. Voorts is de verhuurder in gevallen als in lid 1 en 2 genoemd nimmer aansprakelijk voor enige schade welke hetzij door de huurder, hetzij door derden in verband met het terughalen van het voertuig c.q. het niet continueren van de huurovereenkomst wordt geleden. De kosten van transport, reiskosten, kosten voor logies, voeding e.d. die door de verhuurder bij uitoefening van de zo-even omschreven bevoegdheid tot terughalen worden gemaakt, zijn voor rekening van de huurder.

 

Artikel 10:

Voor rekening van huurder zijn alle sancties en gevolgen van maatregelen die in verband met het ter beschikking hebben c.q. gebruiken van het voertuig van overheidswege worden opgelegd, tenzij deze verband houden met een defect dat bij aanvang van de huur reeds aanwezig was. Indien deze sancties en maatregelen aan verhuurder worden opgelegd, is huurder gehouden verhuurder op diens eerste verzoek schadeloos te stellen, waarbij huurder aanvullend de kosten van incasso in en buiten rechte verschuldigd wordt, met een minimum van € 25,- (excl. BTW). Indien verhuurder in verband met enige gedraging of nalaten van huurder, zoals een verkeersovertreding, informatie aan autoriteiten verstrekt, is huurder gehouden de daarmee gepaard gaande kosten te vergoeden, met een minimum van € 15,- (excl. BTW).

 

Artikel 11:

Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard, is het Nederlands recht van toepassing.